W roku sprawozdawczym Fundacja im. Jana Blocha skoncentrowała swoją działalność wokół popularyzacji wiedzy o osobie wybitnego polskiego przemysłowca i finansisty XIX w.

Pomimo, iż misja statutowa Fundacji sformułowana jest bardzo szeroko to w praktyce działalność Fundacji skupiona jest na rozpowszechnianiu wiedzy na temat działalności Jana Blocha.

Głównymi działaniami były:

  • Wydanie publikacji poświęconej patronowi Fundacji.
  • Opracowanie materiałów informacyjnych dla potrzeb różnych instytucji i organizacji zainteresowanych życiem i działalnością Jana Blocha.
  • Organizowanie lub współuczestnictwo w przygotowaniu imprez naukowych i kulturalnych na temat dorobku Jana Blocha oraz problematyki gospodarczej II połowy XIX wieku.

1) Opracowanie szkicu biograficznego o Patronie Fundacji

Z inicjatywy n/Fundacji Pan Andrzej Żor, autor książki „Figle historii” napisał szkic biograficzny Jana Blocha – Patrona Fundacji. Biogram ten został opracowany z myślą zamieszczenia go w książce poświęconej Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie. Książka jest zaplanowana jako praca zbiorowa między innymi dr Waltera Troxlera z Armee-Ausbildungszentrum w Lucernie i prof. Petera van den Dungena z Uniwersytetu w Bradford UK. Opracowanie to zostało przełożone na dwa języki obce, tj. angielski i niemiecki oraz zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.

2) Współpraca z Towarzystwem Jana Blocha

W wyniku nawiązania współpracy z Towarzystwem Jana Blocha Prezes Zarządu Fundacji wraz z Prezesem Towarzystwa dr Andrzejem Wernerem współorganizowała dnia 19 czerwca 2006r. uroczystość wręczenia dyplomów Członków Honorowych Towarzystwa pp. Ministrowi Adamowi Rotfeldowi i Prezesowi Krzysztofowi Szwarcowi. Uroczystość odbyła się w Związku Banków Polskich; otworzył ją Prezes ZBP p. Krzysztof Pietraszkiewicz.

Laudację Panu Ministrowi Rotfeldowi wygłosił red. Ryszard Kapuściński – wybitny autor wielu książek na temat Trzeciego Świata, tłumaczonych na kilka języków. Śmierć Ryszarda Kapuścińskiego w styczniu 2007 roku jest wielką stratą dla literatury polskiej.

Laudacja dla Prezesa Szwarca była dziełem trzech mówców: Ambasadora Andrzeja Żora, byłego Wiceministra Spraw Zagranicznych Jakuba Wolskiego oraz red „Gazety Bankowej” Andrzeja Nartowskiego.

Uroczystość zgromadziła wielu czołowych przedstawicieli dyplomacji, nauki, prasy jak również sfer bankowych, przyjaciół uhonorowanych członków Towarzystwa.

Podobna uroczystość miała miejsce w Hadze w 2004r., podczas której wyróżnienia Towarzystwa otrzymali Krzysztof Skubiszewski były Minister Spraw Zagranicznych i Edmund P. Wellenstein były Dyrektor Generalny Departamentu Handlu Zagranicznego Komisji Europejskiej.

3) 20-lecie BRE Banku.

W porozumieniu z Fundacją BRE Banku, Fundacja im. Jana Blocha współfinansowała wydanie 2 tys. egzemplarzy książki Andrzeja Żora „Figle historii”. Książka ta została przekazana w formie upominków dla gości zaproszonych na jubileuszowy bankiet z okazji 20-lecia BRE Banku i niewątpliwie przyczyniła się do rozpowszechnienia wiedzy o naszym Patronie wśród sfer biznesu.

4) Współpraca z Muzeum Regionalnym w Łęcznej

Władze Fundacji wzięły udział w sesji naukowej „Panie z dworów i pałaców z cyklu Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, które odbyło się w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce położonej opodal miejscowości Łęczna. Majątek Łęczna zakupił w roku 1879 Jan Bloch. Organizatorem sesji naukowej było Muzeum Regionalnego w Łęcznej Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Szczególnie interesujący był odczyt wygłoszony przez Panią dr Leśniewską Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łęcznej, autorki książki „Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800-1944”. Odczyt był zatytułowany „Emilia z Kronenbergów Janowa Blochowa i Halina Anna z Bogusławskich Wielowieyska - panie na dobrach Łęczna”.

5) CBW - Pożegnanie płk Andrzeja Wesołowskiego

Władze Fundacji wzięły udział w uroczystym pożegnaniu z służbą wojskową Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej Pana płk. Andrzeja Wesołowskiego, z którym to Fundacja miała okazję współpracować w wykonywaniu swojej działalności statutowej.

Uroczystość ta była okazją do nawiązania kontaktu z nowym Dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej a mianowicie Panią dr hab. Aleksandrą Skrabacz.

6) Strona internetowa Fundacji

Po kilku zabiegach formalno-prawnych Fundacja stała się właścicielem strony internetowej www.bloch.org.pl.

Większość treści strony polskiej zostało przetłumaczone na język angielski i niemiecki; zwiększyło to poczytność strony, o czym świadczy m.in. nawiązanie kontaktów z osobami zainteresowanymi sylwetką Jana Blocha, a m.in. Shaulem Stampferem prof. z Uniwersytetu w Jerozolimie zajmującym się kwestią Żydów w Europie Wschodniej oraz Andrzejem Kostaneckim mieszkającym na stałe w USA; Pan Andrzej Kostanecki jest praprawnukiem Jana Blocha, a prawnukiem Kazimierza Kostaneckiego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1913-1916. Kazimierz Kostanecki, który był ożeniony z córką Jana Blocha Janiną Marią Bloch.

Andrzej Kostanecki pracuje nad  książką pt. "Whatever Happened to War", poświęconą w części omówieniu teorii Jana Blocha na temat wojny.

Strona została wzbogacona o uzupełnienie działu „Publikacje”, zamieszczenie sprawozdania z działalności za 2005 r. oraz szkicu biograficznego Jana Blocha, dodanie nowych linków, a także stworzenie działu „Wydarzenia” ilustrowanego fotografiami.

Kierunki na 2007 rok:

- praca nad stroną www.bloch.org.pl dotycząca tłumaczenia zawartych informacji na język angielski i niemiecki, jak również wzbogacenie strony o nowe materiały, m.in. dodanie zakładki Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie.

- współorganizacja wystawy pt. Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie prezentowanym w Muzeum Regionalnym w Łęcznej Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Wystawa ta była pokazana po raz pierwszy w Centralnej Bibliotece Wojskowej w 2002 roku w setną rocznicę powstania Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie założonego przez Jana Blocha.

- współpraca z Fundacją Jana Kantego Steczkowskiego oraz Fundacją BRE Banku w zakresie wydania kolejnych książek serii „Biografie Niezwykłe” a poświęconych sylwetce Jana Steczkowskiego i Aleksandra Wielopolskiego.

 - współpraca z dr Ewa Leśniewską w sprawie wyszukania w polskich archiwach informacji związanych z działalnością Jana Blocha oraz jego rodziny.

Przy okazji informujemy, że dr Ewa Leśniewska odeszła na emeryturę a nowym Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Łęcznej została Pani Joanna Kadłubowska-Wącior.

Sprawozdanie finansowe.

Niniejsze sprawozdania (merytoryczne i finansowe) zostały przyjęte przez Radę Fundatorów w formie Uchwały na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007r. i przekazane do Ministra Edukacji i Nauki.

Wyjątki ze sprawozdania

Wydatki na cele statutowe w okresie styczeń – grudzień 2006r.wyniosły 41.808,69: w tym m.in. na:

  1. Biogram Blocha, promocje książki „Figle historii”, itp. – 30.500 PLN,
  2. organizacja uroczystości wręczenia dyplomów Członkom Honorowym Towarzystwa Jana Gotlieba Blocha – 3.400 PLN,
  3. wydatki na stronę internetową – 3.500 PLN,
  4. zakup książek i czasopism poświęconych sylwetce Jana Blocha – 1.500 PLN.

Opracowała:

Aneta Pocheć