Fundacja im. Jana Blocha została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 25 lutego 2005 roku.

• Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego, w tym wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa, aktywnie uczestniczącego w europejskiej i światowej wspólnocie.

• Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Wspieranie i finansowanie programów, przedsięwzięć i projektów o charakterze naukowym, edukacyjno-oświatowym, kulturalnym; organizowanie i finansowanie wystaw, konkursów, konferencji; przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów; wspieranie i finansowanie działalności wydawniczej; współpracę z organizacjami, instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami prywatnymi w przedmiocie stanowiącym realizację celów Fundacji.

• Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji. Zainteresowanych wsparciem Fundacji zapraszamy do wpłat na konto bankowe: BRE Bank SA Oddział Warszawa, ul.Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 82 1140 1977 0000 5838 5600 10001