Cele statutowe:

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego, w tym wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa, aktywnie uczestniczącego w europejskiej i światowej wspólnocie.

Fundacja im. Jana Blocha kontynuowała w latach 2008 — 2010 działalność na rzecz realizacji swej misji statutowej: popularyzowania wartości, postaw i zachowań społecznych, służących rozwojowi i umacnianiu przedsiębiorczości, aktywności i pracowitości, które cechowały działalność jej patrona — Jana Gottlieba Blocha — bankiera, przemysłowca i działacza ruchu pacyfistycznego, autora monumentalnego dzieła „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym", pierwszego polskiego kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla.

Pamięci dr Andrzeja Wernera

Po tragicznej śmierci dr Andrzeja Wernera, który przez wiele lat kierował pracami Towarzystwa im. Jana Blocha, działalność tej instytucji została praktycznie zakończona. Fundacja jest zatem jedyną organizacją, popularyzującą dorobek Jana Blocha, zarówno w Polsce, jak i zagranic% spadkobiercą spuścizny Towarzystwa. Dla utrwalenia w społecznej świadomości działań i osiągnięć Towarzystwa im. Jana Blocha, z inicjatywy Fundacji ukazała się — nakładem Wyd. Śląsk - książka Elżbiety Małeckiej

„Towarzystwo Jana Blocha (1987 — 2007) w językach polskim i angielskim (tłumaczenie Witolda Kmiecika). Część nakładu (ogółem) 1000 egz. Została nieodpłatnie przekazana Muzeum Regionalnemu w Łęcznej (gdzie mieścił się majątek ziemski Blocha) dla rozpowszechnienia wśród zainteresowanych. Wspomnienie pośmiertne poświęcone Andrzejowi Wernerowi i jego pracy na rzecz popularyzacji myśli i działań J. Blocha opublikował w amerykańskim czasopiśmie International World Peace Journal członek Towarzystwa i współpracownik Fundacji Prof. Peter van Dungen. Fragmenty tego artykułu (w tłumaczeniu Katarzyny Szwarc) zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.

Publikacja książki „Jan Bloch und das Internationale Kriegs- und Friedensmuseum in Luzern"

Kluczowym wydarzeniem w działalności instytucji upowszechniających wiedzę o dokonaniach Blocha było opublikowanie w Szwajcarii (w jęz. niemieckim książki Waltera Trolera (i innych) pod wym. wyżej tytułem, która powstała przy wydatnym współudziale Fundacji. W książce zamieszczony został artykuł Andrzeja Żora oraz bibliografia dorobku J. Blocha w jęz. polskim sporządzona przez Elżbietę Małecką.

Książka została zaprezentowana w maju 2010 roku w Lucernie podczas międzynarodowego seminarium naukowego, w którym z ramienia Fundacji uczestniczyli: Krzysztof Szwarc, Katarzyna Szwarc, Witold Kmiecik. Uzupełnieniem promocji była prezentacja elektroniczna działalności Jana Blocha jako bankiera, inwestora kolei żelaznych i przemysłowca (ten aspekt działalności Blocha jest mniej znany zagranicznym odbiorcom) przygotowana przez Katarzynę Szwarc i Witolda Kmiecika.

Książka, o której mowa, została przetłumaczona na jęz. polski przez Julię Szendzielorz. Trwają prace edytorskie. Książka będzie uzupełniona o polskie artykuły poświęcone pacyfistycznej aktywności Blocha.

Prezentacje dokonań na stronie internetowej Fundacji

W działalności Fundacji szczególnie ważną rolę odgrywa strona internetowa, będąca głównym środkiem przekazu, skierowanym na przyciągnięcie szerokiej rzeszy czytelników i popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości autora „Przyszłej wojny".

W stronach Fundacji publikowane są w całości lub we fragmentach wyniki prac naukowych poświęconych Blochowi lub traktujących o problemach związanych z jego działalnością. I tak:

*     Na stronie głównej Fundacji zamieszczony został artykuł Andrzeja Żora o polskich kandydatach do Pokojowej Nagrody Nobla (przetłumaczony na jęz. angielski przez Katarzyną Szwarc). Udostępniono także linki do stron www.nobelprize.org, gdzie znajduje się sześć nominacji do tej Nagrody dla Jana Blocha.

*     Na stronie internetowej Fundacja zamieściła artykuł Manfreda Sapera „Nadchodząca wojna. Jan Bloch — przedsiębiorca, działacz, pacyfista" w jęz. niemieckim i angielskim (pierwodruk w miesięczniki „Osteuropa" w 11/2008 r).

W latach 2008-2010:

-   Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej;

-   Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwal;

-   Fundacja nie zatrudniała osób;

-   Fundacja nie udzielała pożyczek;

-   Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego;

-   Fundacja nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych

-    Fundacja nie prowadziła działalności w zakresie zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe;

-    na Fundacji nie ciążyły zobowiązania podatkowe.

 

Katarzyna Szwarc