Grzegorz P. Bąbiak. Wybrane fragmenty z dzieła Jana G. Blocha „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2005.

Praca Jana Blocha pod wymienionym wyżej tytułem była obszernym dziełem, liczącym aż sześć tomów i około trzy tysiące stron. Współczesnych autorowi czytelników, zainteresowanych problematyką militarną, zaciekawiała ogromem danych i precyzją wywodu. Z czasem jednak, w miarę postępu technologii wojskowych, a te rozwijają się bodaj najszybciej, pracowicie zebrane informacje dezaktualizowały się. Z roku na rok zmieniano i unowocześniano uzbrojenie, pojawiały się nowe koncepcje strategiczne, zmieniała rola poszczególnych rodzajów broni. Ta dzieje się z opracowaniami o charakterze technicznym i ekonomicznym, z czasem mają one już tylko historyczną wartość. Ale dzieło Jana Blocha było jedynym w swoim rodzaju, unikalnym wywodem, nie z racji zgromadzonych faktów i informacji, lecz z powodu ideowego przesłania. A to decydowało o jego nieprzemijającej wartości. Autor udowadniał, że współczesna wojna prowadzi do totalnego zniszczenia ludzkości, że nie będzie w niej zwycięzców i zwyciężonych, że narody nie wytrzymają wyścigu zbrojeń, a przedłużające się zmagania stron konfliktu przyniosą w konsekwencji rewolucję społeczną i destrukcję całego porządku europejskiego. Wprawdzie I wojna światowa jednak się rozpoczęła (Bloch zakładał, że przywódcy mocarstw, wojskowi, wreszcie całe narody zrozumieją jej bezsens i nie dopuszczą do wybuchu ), ale jej przebieg (wojna pozycyjna, trwająca ponad 4 lata, wciągająca ludność cywilną, niosąca głód i zniszczenie, rewolucja październikowa w Rosji) potwierdził zasadność prognostycznej wizji Blocha. Nade wszystko jej słuszność potwierdziła II wojna światowa. Z jednej strony mieliśmy więc z pozycją, której obszerne i szczegółowe wywody stały się całkowicie anachroniczne. Przesłanie ideowe zachowało natomiast swoją aktualność, co więcej – stała się swego rodzaju polityczną i moralną wskazówką. Pogodzeniem obu punktów widzenia i znalezieniem satysfakcjonującego wyjścia zajął się Grzegorz Paweł Bąbiak, który wykonał benedyktyńską pracą przygotowania wyboru fragmentów całego dzieła, opatrzenia go przypisami i wstępem, relacjonującym precyzyjnie biografię i poglądy Blocha. Całość uzupełniły: wskazówki dla czytelnika, kalendarium życia Jana G. Blocha oraz bibliografia wybranych prac Blocha i o Blochu. Kończy ją spis zawartości pełnego dzieła.  Książkę wydał Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Skrót Bąbiaka  obejmuje następującą problematykę: rys historyczny polubownego rozstrzygania sporów międzynarodowych i założenia propagandy przeciw militaryzmowi, prawdopodobieństwo wojny z punktu widzenia polityki, przypuszczalne straty, charakterystykę współczesnych armii i techniki militarnej (broń, znaczenie poszczególnych formacji wojskowych, wojna na morzu), ekonomię wojny oraz zabezpieczenie Warszawy na wypadek oblężenia (Bloch uczestniczył w przygotowywaniu mobilizacyjno – obronnych planów). Obowiązkowa lektura (bo Blocha powinni czytać nie tylko wojskowi i nie tylko pacyfiści, jego myśli wchodzą wszak do intelektualnego dorobku ludzkości) wymaga przeczytania tylko 500 stron (łącznie ze wstępem, bibliografią i informacjami dodatkowymi. Warto.