10 marca 2015 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym dr Andrzej Żor wygłosił wykład na temat skomplikowanych ścieżek rozwoju kapitalizmu w Polsce i roli, jaką w tym procesie odegrali Leopold Kronenberg i Jan Bloch. Proces budowania kapitalizmu w XIX wiecznej Polsce był dłuższy i bardziej skomplikowany niż w wielu innych krajach europejskich. Złożyły się na to zarówno wydarzenia historyczne: rozbiory, odwrócenie kierunków przepływu kapitału wskutek rozczłonkowania ziem polskich, powstania i zmiany w polityce zaborców, jak specyficzna struktura gospodarcza, z dominacją gospodarki agrarnej i utrzymywania się w świadomości zbiorowej wzorców postaw i zachowań charakterystycznych dla tego typu gospodarki. Na tym tle trudno przecenić rolę pionierów kapitalizmu, do których bez wątpienia należeli obaj najbardziej wpływowi i najbogatsi biznesmani swojej epoki, niestety prawie zapomniani przez dwudziestowieczną i współczesną historiografię.
W długiej i żywej dyskusji podnoszono wiele aspektów ważnych dla pogłębienia tematu: rolę burżuazji żydowskiej w życiu politycznym Królestwa Polskiego i ich udział w powstaniu styczniowym (Kronenberg, Mikołaj Epstein), rolę kobiet w biznesie, związki arystokracji polskiej i finansjery żydowskiej, a także aktywność gospodarczą innych rodzin, m. in. Fraenklów, Laskich i Epsteinów.