Dla przypomnienia jednej z wielkich tragedii w życiu nowożytnej Europy, jaką była I wojna światowa, a także dla podkreślenia wkładu Jana Blocha i antywojennych ruchów społecznych dla zahamowania militaryzmu w latach poprzedzających jej wybuch, Instytut Historii PAN zorganizował w grudniu 2014 r. przy współpracy Fundacji im. Jana Blocha konferencję naukową „Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny (informacja o konferencji w Wydarzeniach). Pierwszą jej część prowadził Prof. Dr hab. Jerzy W. Borejsza z IH PAN, drugą Prof. Dr hab. Tomasz Schramm z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie konferencji zabrał głos także b. minister spraw zagranicznych Prof. Adam D. Rotfeld, który mówił o znaczeniu Blocha w procesie kształtowania humanitarnego internacjonalizmu w Europie i w świecie. Prezes Fundacji im. Jana Blocha Krzysztof Szwarc poinformował o pracach Fundacji na rzecz promocji dorobku fundacji swego patrona.
Aktualnie ukazały się drukiem materiały z tej konferencji, pod redakcją naukową Prof. Dr hab. Marka Kornata. W tomie zamieszczono wszystkie wygłoszone wówczas referaty. Są to wystąpienia :
• Andrzeja Żora „Wokół intelektualnej biografii Jana Blocha", zawierający obok ogólnych informacji o życiu i działalności autora „Przyszłej wojny..." także wyniki najnowszych badań prowadzonych przez autora;
• Marka Kornata (IH PAN) „Liberalny internacjonalizm. Jan Bloch, Rosja i sprawy pokoju", w którym autor dokonuje analizy poglądów Blocha na tle ogólnego prądu w myśli politycznej końca XIX stulecia, jaką był liberalny internacjonalizm oraz wpływu Blocha na zorganizowanie I Konferencji Pokojowej w Hadze;
• Grzegorza P. Bąbiaka z IH PAN „Wojny nie będzie! ..." omawiający dwie najgłośniejsze dzieła europejskiego pacyfizmu końca, napisane na przełomie XIX i XX wieku, mianowicie powieści słynnej działaczki ruchu pacyfistycznego Berthy von Suttner „Precz z orężem" i dzieła Jana Blocha „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym";
• Dariusza Grzybka z Uniwersytetu Jagiellońskiego „O nieracjonalności wojny – Jan Bloch w perspektywie porównawczej", analizujący koncepcje Blocha na tle poglądów myślicieli reprezentujących w ciągu wieków nurt liberalnego pacyfizmu, ze szczególnym uwzględnieniem pracy Normana Angella „The Great Illusion";
• Rafała Dobka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Pacyfizm francuski 1871 – 1914", opisujący ważną i specyficzną formę pacyfizmu, której reprezentanci odrzucali wojnę z pobudek moralnych i religijnych, lecz także ze względów ekonomicznych, w tym m.in. poglądy wybitnego działacza socjalistycznego Jeana Jauresa;
• Grzegorza Kucharczyka z IH PAN, który przedstawił niemieckie wizje przyszłej wojny, kształtujące się w latach przed wybuchem światowego konfliktu, w tym militaryzm epoki wilhelmińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji ekspansjonizmu Friedricha von Bernhardiego.

Egzegeci i entuzjaści Jana Blocha otrzymali kolejną pozycję, która wydobywa z mroków zapomnienia postać pierwszego polskiego kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Co ważne, biografowie Blocha koncentrowali na ogół uwagę wokół jego działalności jako „króla kolejowego", finansisty i działacza gospodarczego, czy obrońcy praw mniejszości żydowskiej. Prezentowana książka pokazuje natomiast Blocha jako pacyfistę na szerokim tle poglądów tego interesującego nurtu w historii myśli politycznej XIX i XX wiecznej Europy.